Frank Travel (Thailand)Tel.0845708045

Frank Travel (Thailand)Tel.0845708045

เมนู

ศูนย์รวมบริการเช่ารถพร้อมคนขับ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ก่อนทำการจองการเดินทาง เพื่อที่จะเข้าใจในการใช้บริการของ ae-travels และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

การให้บริการรถรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ชูป้ายชื่อผู้ใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ประตู 3

พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ของผู้ใช้บริการ จะรออยู่ด้านในพร้อมป้ายชื่อรอรับเป็นเวลา 90 นาที หลังจากเวลานัดหมาย

การให้บริการรถรับส่งสนามบินดอนเมือง

สนามบินนานาชาติดอนเมือง

▪︎พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ชูป้ายชื่อผู้ใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ประตู 3 และที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศประตู 11

▪︎พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขับรถ ของผู้ใช้บริการ จะรออยู่ด้านในพร้อมป้ายชื่อรอรับเป็นเวลา 90 นาที หลังจากเวลานัดหมาย

การให้บริการรถรับส่งจากโรงแรม หรือสถานที่ต่างๆ

พนักงานขับรถชูป้ายชื่อผู้ใช้บริการ ที่ล็อบบี้ของโรงแรม

พนักงานขับรถ จะไปสแตนบายรอรับผู้ใช้บริการ ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที และจะรอรับผู้ใช้บริการเป็นเวลา 20 นาที หลังจากเวลานัดหมาย

การเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน ควรเดินทางก่อนอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องบินออก

การให้บริการ

พนักงานขับรถจะต้องได้รับการอนุญาตให้หยุดรับประทานอาหารอย่างน้อยทุกๆ 4 ชั่วโมง ในกรณีเทึ่ยวที่มีการเดินทางต่อเนื่อง

พนักงานขับรถจะต้องได้รับการอนุญาตให้พักผ่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ในกรณีเที่ยวการเดินทางที่ต้องดินทางต่อเนื่องเกินกว่า 8 ชั่วโมง

การบริการตามอัตราค่าบริการที่แจ้งไว้จะสิ้นสุดลงตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้สูงสุดในแต่ละเส้นทาง หลังจากนั้นจะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง

ในกรณีหลังจากผู้ให้บริการยืนยันสถานะการจองและมีการชำระค่าบริการแล้ว หากรถที่ต้องการไม่สามารถให้บริการได้ ทางผู้ให้บริการยินดีให้บริการด้วยรถในระดับเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยไม่คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติม

กรุณาทำการตรวจสอบขนาดสัมภาระของท่านกับขนาดของรถที่เลือกใช้บริการว่าสามารถรองรับได้อย่างละเอียด หากขนาดสัมภาระของผู้ใช้บริการ เกินอัตราที่รถจะให้บริการได้ อันเป็นเหตุให้ทางผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการและปรับเงินค่าใช้บริการเต็มจำนวน 

สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด ประเภทไป-กลับ ที่ใช้เวลาการเดินทางไม่เกิน 10 ชั่วโมง จะคิดอัตราค่าบริการขากลับ 70% จากอัตราค่าบริการต่อเที่ยว

สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด ประเภทไป-กลับ หากใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่า 10 ชั่วโมง จะคิดอัตราค่าบริการจากราคาต่อเที่ยว × 2

อัตราค่าบริการข้างต้น มีรายการต่างๆดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆแฝง

อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการต่อเที่ยว หรือแบบไป-กลับ ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่เลือกซึ่งกำหนดไว้ในแต่ละเส้นทาง

บริการต้อนรับและส่งถึงจุดหมายอย่างถูกต้องตรงตามเวลานัดหมาย

บริการหยุดรอในกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศและในประเทศล่าช้าเป็นเวลา 90 นาที (เฉพาะกรณีรับจากสนามบินเท่านั้น)

ไม่จำกัดจำนวนเชื้อเพลิง

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทาวด่วนและค่าจอดรถ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ ได้แก่ น้ำเย็น ผ้าเย็นสายชาร์จ WiFi และอื่นๆ

เดินทางด้วยระบบนำทาง GPS เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และถึงจุดหมายปลายทางตรงต่อเวลา

ประกันภัยชั้น 1 2+ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและทรัพย์สิน

อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมรายการต่างๆดังต่อไปนี้

กรณีมีผู้โดยสารเพิ่มเติมขึ้น จากการแจ้งการจองการเดินทาง ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท ต่อ 1 ท่าน

กรณีหยุดรับหรือส่งผู้โดยสารระหว่างทางจะมีค่าบริการ 300 บาท ต่อการหยุดรับหรือส่งแต่ละครั้ง

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายโดยเหตุที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้หลังจากใช้บริการแล้ว

การจองใช้บริการ

การจองต้องดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีเร่งด่วนนั้นท่านอาจดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามการยืนยันการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่พร้อมให้บริการและการชำระเงิน ซึ่งจะต้องชำระเต็มจำนวนโดยต้องดำเนินการก่อนการเดินทางหรือตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกำหนด หากไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามข้างต้นอาจเป็นเหตุให้ทางผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการได้

การจองรถกรณีเร่งด่วน ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการจองอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ

การจองรถกรณีเร่งด่วน ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องดำเนินการจองอย่างน้อย 3-5 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางเวลา และจุดรับ รถยนต์ หรือรายละเอียดอื่นๆได้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับสถานะของรถยนต์ที่ให้บริการว่าสามารถให้บริการได้หรือไม่ โดยในรายละเอียดหากมีการยกเลิกการใช้รถยนต์จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการยกเลิก

การยกเลิกการจอง

ในกรณียกเลิกการจองการใช้บริการภายหลังจากได้รับการยืนยัน และชำระค่าบริการแล้ว ทางผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกที่ดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ตามหากดำเนินการภายหลังจากนั้นจะมีการหักค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของยอดชำระ ตามรายละเอียด

ขนาดสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ = 28 × 20 × 12 (ขนาดรวมล้อลากและหูหิ้ว

กระเป๋าถือ = 22 × 14 × 9 ( ขนาดรวมล้อลากและหูหิ้ว)

อุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์เสียหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ จัดส่งลูกค้าด้วยรถที่ให้บริการ เราจะจัดหารถยนต์ ยานพาหนะที่ใกล้เคียงตามดุลพินิจเพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ในกรณีที่ยานพาหนะที่จัดให้ไม่เป็นที่พอใจ เรายินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้สำหรับผู้โดยสารที่เลือกซื้อประกันภัยการเดินทางแล้ว บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีพลาดเที่ยวบินถ้าหากเกิดขึ้น

วิธีการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการสามารถชำระ เงินเต็มจำนวน หรือชำระเงินค่ามัดจำ ด้วยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารและระบบการชำระเงิน PayPal

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงิน ผ่านระบบบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 343-2-48471-7 ชื่อบัญชี นาย ชัยนรงค์ ภูฆัง

ชำระเงิน ผ่านระบบ PayPal https://paypal.me/Tigertransport?locale.x=th_TH

หลังจากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานการชำระเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงิน และทางผู้ให้บริการจะส่งหลักฐานการจองการเดินทาง ให้ผู้ใช้บริการ ภายใน 2 ชั่วโมง 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

บริการเหมารถพร้อมคนขับ Ae-Travels.com ให้บริการเหมารถรับส่งสนามบิน บริการเหมารถไปต่างจังหวัด ทั่วเมืองไทย บริการดุจญาติมิตร ชำนาญเส้นทาง รับประกันความพึงพอใจ ให้ทุกการเดินทางของคุณ มีความสุขสะดวกสบาย ถึงปลายทางอย่างสวัสดิภาพ


คำหลักแนะนำ

เหมารถ รถเหมา เหมาแท็กซี่ แท็กซี่เหมา เช่ารถตู้

เรียกแท็กซี่ เหมารถตู้ รถตู้เหมา รถพร้อมคนขับ 

รถเช่าพรัอมคนขับ เหมารถไปต่างจังหวัด 

Taxi Airport Taxi Service Taxi Bangkok


ช่องทางการติดต่อ

Tel : +66845708045

G mail : Chainarong.ae2521@gmail.com

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)